Buffet Menu

Buffet Hours (Mon – Fri : 10:30 – 14:30)